Knowledge

January 1, 2020 No Comments Knowledge ctma

Chapter 1 Origin of tea

Section 1 Origin of tea tree

Section 2 Distribution of tea producing areas

Chapter 2 Chinese Tea Classification

Section 1 Green tea

 • Jiangsu green tea: Dongting Biluochun
 • Zhejiang green tea: West Lake Longjing, Anji white tea, Buddha Longjing、Songyang silver monkey
 • Anhui green tea: Huangshan Maofeng, Lu’an Guapian, Taiping Houkui
 • Jiangxi green tea: Lushan cloud, Gougunao
 • Henan green tea: Xinyang Maojian
 • Hubei green tea: Enshi Yulu
 • Hunan green tea: Guzhang Maojian
 • Hainan green tea: Wuzhishan green tea
 • Sichuan green tea: Mengding Ganlu, Zhuyeqing
 • Guizhou Green Tea: Duyun Maojian, Meitan Green bud
 • Shandong green tea: Rizhao Green Tea

Section 2 Black tea

 • Fujian black tea: Lapsang souchong, Tanyang Gongfu
 • Anhui black tea: Keemun black tea
 • Yunnan black tea: Yunnan black tea
 • Sichuan black tea: Sichuan black tea
 • Hubei black tea: Hubei black tea
 • Zhejiang Black Tea: Jiuqu Hongmei
 • Jiangxi black tea: Ninghong
 • Guangdong Black Tea: Yingde Black Tea
 • Taiwan Black Tea: Oriental Beauty
 • Red crushed tea and rice brick tea

Section 3 White tea

 • white silver needle
 • white peony

Section 4 Yellow tea

 • Junshan silver needle
 • Mengding yellow bud

Section 5 Oolong tea

 • North Fujian oolong tea: Dahongpao, Rougui, Shuixian
 • Minnan Oolong Tea: Tieguanyin
 • Guangdong Oolong Tea: Phoenix Single Cluster
 • Taiwan Oolong Tea: High Mountain Oolong Tea

Section 6 Dark tea

 • Hunan black tea: Anhua dark tea
 • Hubei dark Tea: Green Brick Tea
 • Sichuan dark Tea: Ya’an Tibetan Tea
 • Shaanxi dark tea: Fu tea
 • Guangxi dark Tea: Liubao Tea
 • Yunnan dark tea: Pu’er tea

Section 7 Flower tea

 • Jusmine tea
 • Pearl orchid tea

Chapter 3 History of Chinese Tea

Section 1 The evolution of the word tea

Section 2 Changes in drinking tea

Section 3 Lu Yu’s Tea Classics

Section 4 The spread and development of tea

Section 5 Ancient Tea Horse Road

Chapter 4 Chinese Tea Art

Section 1 Tea brewing skills

 • Green tea
 • Oolong tea
 • Jusmine tea

Section 2 Appreciation of Chinese Tea Art

Chapter 5 Chinese tea evaluation methods

Chapter 6 Chinese tea culture

Section 1 Tea and Chinese culture (ancient and modern tea paintings and tea poems)

Section 2 Tea stories

Section 3 Tea customs

Section 4 Tea drinking habits across China

Chapter 7 Tea set

Section 1 A brief history of tea set development

Section 2 Types of tea set

Section 3 Brief introduction of famous kiln

About The Author